Top of this page
Skip navigation, go straight to the content

Фаза IV

Изпитванията във Фаза IV се провеждат след получаване на разрешение заупотреба на новото лекарство. При тези изпитвания новото лекарство се предписва в обичайната практика на медицинските специалисти, което позволява да се обработват резултатите, като се използва много по-голяма група участници.

Изпитванията във Фаза IV дават възможност за разработване на нови области за приложение за лекарството, за сравнения с други лекарства, предназначени за същото заболяване, и за определяне на клиничната ефективност на новото лекарство в по-широки групи пациенти. Безопасността е основният момент при изпитванията във Фаза IV, които често ангажират няколко хиляди пациенти, за да могат да се открият по-редките нежелани лекарствени реакции.