Top of this page
Skip navigation, go straight to the content

Фаза II

Изпитванията във Фаза II са за ефикасност, както и за безопасност в група от сто до триста пациенти със заболяването, за което е предназначено лекарството. При този етап не са ангажирани здрави доброволци. Във Фаза II обикновено се провеждат няколко изпитвания, за да се провери лекарството при различни пациенти с различни показатели. В изпитванията във Фаза II пациентите внимателно се наблюдават, без да е необходимо да остават в центъра.

Целите на изпитването във Фаза II са следните:

  • да се определи краткотрайната ефикасност и безопасността на лекарството;
  • да се определи оптималната доза за лекарството (т.е. да се определи дозата, при която лекарството действа най-добре и има най-малко нежелани лекарствени реакции).